Điện thoại di động IPHONE

iPhone 11 NEW Chính Hãng
11-64gb New đỏ.    
11-64gb New đen   
11-64gb New tím    
11-64gb New vàng 
11-64gb New 
green
11-64gb New trắng 

11-128g New đỏ      
11-128g New green  
11-128g New tím     
11-128g New vàng  
11-128g New trắng 
11-128g New đen     

iPhone 12 NEW Chính Hãng
12-64gb New Đỏ      
12-64gb New Tím    
12-64gb New Đen    
12-64gb New Vàng  
12-64gb New Trắng 
12-64gb New Xanh  

12-128g New Đỏ      
12-128g New Tím    
12-128g New Đen    
12-128g New Vàng  
12-128g New Xanh  
12-128g New Trắng 

iPhone 13 NEW Chính Hãng
13-128g New đỏ       
13-128g New đen    
13-128g New blue    
13-128g New green  
13-128g New trắng  
13-128g New hồng  

13-256g New đen     
13-256g New đỏ       
13-256g New trắng  
13-256g New blue    
13-256g New green  
13-256g New hồng   

iPhone 13 Pro NEW Chính Hãng
13Pro 128 New đen   
13Pro 128 New vàng 
13Pro 128 New trắng
13Pro 128 New 
blue  
13Pro 128 New 
green

13Pro 256 New đen.  
13Pro 256 New vàng 
13Pro 256 New trắng 
13Pro 256 New blue  
13Pro 256 New green 

13Pro 512 New đen.  
13Pro 512 New vàng 
13Pro 512 New trắng 
13Pro 512 New blue  
13Pro 512 New green 

13Pro 1TB New đen.  
13Pro 1TB New vàng 
13Pro 1TB New trắng 
13Pro 1TB New blue  
13Pro 1TB New green 

iphone 13 ProMax NEW Chính Hãng
13Pm 128 New trắng   
13Pm 128 New green  
13Pm 128 New vàng   
13Pm 128 New đen    
13Pm 128 New blue   

13Pm 256 New đen    
13Pm 256 New vàng  
13Pm 256 New green 
13Pm 256 New blue   
13Pm 256 New trắng 

13Pm 512 New đen    
13Pm 512 New vàng  
13Pm 512 New trắng  
13Pm 512 New blue    
13Pm 512 New green  

13Pm 1TB New đen    
13Pm 1TB New vàng  
13Pm 1TB New trắng 
13Pm 1TB New blue   
13Pm 1TB New green 

Apple Watch S7 GPS Chính Hãng
Watch GPS 41m  
Watch GPS 45m 

Watch LTE 41m  
Watch LTE 45m  

iPad Gen 9 10.2″ CHÍNH HÃNG
gen 9 Wifi 64g Đen   
gen 9 Wifi 64g trắng  
gen 9 Wifi 
256 Đen   
gen 9 Wifi 256 trắng 

iPad Gen 9 10.2″ CHÍNH HÃNG
gen 9 LTE 64g Đen  
gen 9 LTE 64g trắng
gen 9 LTE 
256 Đen  
gen 9 LTE 256 trắng

iPad Mini 6 CHÍNH HÃNG
Mini WiFi 64g Tím  
Mini WiFi 64g Đen  
Mini WiFi 
64g hồng 
Mini WiFi 
64g trắng

Mini WiFi 256 Tím  
Mini WiFi 256 Đen  
Mini WiFi 256 hồng
Mini WiFi 256 trắng 

iPad Mini 6 CHÍNH HÃNG
Mini LTE 64g Tím  
Mini LTE 
64g Đen  
Mini LTE 
64g hồng 
Mini LTE 
64g trắng

Mini LTE 256 Tím  
Mini LTE 256 Đen  
Mini LTE 256 hồng
Mini LTE 256 trắng

iPad Air 4 wifi 10.9″ CHÍNH HÃNG
Air 4 WiFi 64g Đen   
Air 4 WiFi
 64g Xanh 
Air 4 WiFi
 64g Vàng
Air 4 WiFi 64g Trắng
Air 4 WiFi 64g green

Air 4 WiFi 256 Đen  
Air 4 WiFi
 256 Xanh 
Air 4 WiFi
 256 Vàng 
Air 4 WiFi
 256 Trắng 
Air 4 WiFi
 256 green

iPad Air 4 LTE 10.9″ CHÍNH HÃNG
Air 4 LTE 64g Đen  
Air 4 LTE 64g Xanh
Air 4 LTE 64g Xàng
Air 4 LTE 64g Trắng
Air 4 LTE 64g green

Air 4 LTE 256 Đen    
Air 4 LTE 256 Xanh  
Air 4 LTE 256 Vàng  
Air 4 LTE 256 Trắng
Air 4 LTE 256 green

iPad Air 5 M1 wifi 10.9″ Chính Hãng
Air 5 WiFi 64g Tím   ===
Air 5 WiFi 64g Đen   ===
Air 5 WiFi 64g Hồng ===

Air 5 WiFi 64g Xanh ===
Air 5 WiFi 64g Trắng ===

Air 5 WiFi 256 Tím    ===
Air 5 WiFi 256 Đen    ===
Air 5 WiFi 256 Hồng  ===
Air 5 WiFi 256 Xanh  ===
Air 5 WiFi 256 Trắng ===

iPad Air 5 M1 LTE 10.9″ Chính Hãng
Air 5 LTE 64g Tím     ===
Air 5 LTE 64g Đen    ===
Air 5 LTE 64g Hồng  ===

Air 5 LTE 64g Xanh   ===
Air 5 LTE 64g Trắng  ===

Air 5 LTE 256 Tím     ===
Air 5 LTE 256 Đen     === 
Air 5 LTE 256 Hồng   ===
Air 5 LTE 256 Xanh   ===
Air 5 LTE 256 Trắng  ===

iPad Pro 11 M1 CHÍNH HÃNG
Pro 11′ WiFi 128 Đen  
Pro 11′ WiFi 128 trắng

Pro 11′ WiFi 256 Đen  
Pro 11′ WiFi 256 trắng

Pro 11′ WiFi 512 Đen. 
Pro 11′ WiFi 512 trắng

iPad Pro 11 M1 CHÍNH HÃNG
Pro 11′ LTE 128 Đen. 
Pro 11′ LTE 128 trắng

Pro 11′ LTE 256 Đen. 
Pro 11′ LTE 256 trắng

Pro 11′ LTE 512 Đen. 
Pro 11′ LTE 512 trắng

iPad Pro 12.9” M1 CHÍNH HÃNG
Pro 12.9″ WiFi 128 Đen  
Pro 12.9″ WiFi 128 trắng

Pro 12.9″ WiFi 256 Đen  
Pro 12.9″ WiFi 256 trắng

Pro 12.9″ WiFi 512 Đen  
Pro 12.9″ WiFi 512 trắng 

iPad Pro 12.9″ M1 CHÍNH HÃNG
Pro 12.9″ LTE 128 Đen. 
Pro 12.9″ LTE 128 trắng

Pro 12.9″ LTE 256 Đen  
Pro 12.9″ LTE 256 trắng

Pro 12.9″ LTE 512 Đen  
Pro 12.9″ LTE 512 trắng 

MACBOOK AIR M1 13”
Mgn63sa 8/256 Đen   
Mgn93sa 8/256 Vàng 
Mgnd3sa 
8/256 trắng 

MGN73sa 8/512 Đen  
MGNE3sa 8/512 trắng 

Z12B00Br 16/512 Đen 
Z1250004 16/512 vàng

MACBOOK PRO M1 13”
MYD82sa 8/256 Đen   
MYDA2sa 8/256 trắng

MYD92sa 8/512 Đen   
MYDC2sa 8/512 trắng

MACBOOK PRO M1 14”
MKGP3sa 16/512 Đen  
MKGR3sa 16/512 trắng

MKGq3sa 16/1Tb Đen  
MKGT3sa 16/1Tb trắng 

MACBOOK PRO M1 16”
MK183sa 16/512 Đen    
MK1E3sa 16/512 trắng 
MK193sa 16/1TB Đen   
MK1F3sa 16/1TB trắng 
MK1H3sa 32/1TB Đen  
MK1A3sa 32/1TB trắng

MACBOOK AIR M2(2022) 13.6″
MLXW3sa 8/256 Grey      ==
MLXY3sa 8/256 Silver     ==
MLY13sa 8/256 Starlight ==
MLY33sa 8/256 Midnight ==
MLXX3sa 8/512 Grey       ==
MLY03sa 8/512 Silver      ==
MLY23sa 8/512 Starlight ==
MLY43sa 8/512 Midnight ==

MACBOOK PRO M2(2022) 13.3″
MNEH3sa 8/256 Grey 
MNEP3sa 8/256 Silver
MNEJ3sa 8/512 Grey  
MNEQ3sa 8/512 Silver

iMAC M1 24” CHÍNH HÃNG
MJV93sa 7- 8/256 Bule  
MJVA3sa 7- 8/256 Pink   
MGTF3sa 7- 8/256 White
MJV83sa 7- 8/256 Green

MGPK3sa 8- 8/256 Blue 
MGPM3sa 8- 8/256 Pink  
MGPC3sa 8- 8/256 White 
MGPH3sa 8- 8/256 green

MGPL3sa 8- 8/512 Blue  
MGPN3sa 8- 8/512 Pink   
MGPD3sa 8- 8/512 White 
MGPJ3sa 8- 8/512 green

PHỤ KIỆN APPLE CHÍNH HÃNG
AirPods 2. 
AirPods 3.
AirPods P 

MK2E3ZA Mouse2       
MK0C2ZP Pencil Gen1 
MU8F2ZP Pencil Gen2 
MM313FE13prm Clear